:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลดู่ใต้ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 054-600711 อีเมล : saraban@dutai.go.th

ดาวน์โหลดเอกสาร - กองช่าง


ลำดับ ชื่อ วันที่
1 คำขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร 24 มี.ค. 66
2 คำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร 24 มี.ค. 66
3 หนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน 24 มี.ค. 66
4 ขออนุญาตเปลื่อนการใช้อาคาร 24 มี.ค. 66
5 ขอโอนใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้ายหรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร 24 มี.ค. 66
6 แจ้งการขุดดินหรือถมดิน 24 มี.ค. 66
7 รายงานความชำรุดเสียหายของสถานนีสูบน้ำ 24 มี.ค. 66
8 หนังสือแจ้งเพื่อทำการตรวจสอบการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร 24 มี.ค. 66
9 หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน 24 มี.ค. 66
10 หนังสือมอบอำนาจ 24 มี.ค. 66
11 แจ้งความประสงค์ของทายาทหรือผู้จัดการมาดก จะทำการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย อาคาร 24 มี.ค. 66
12 หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวอศวกรรมควบคุมหรือสถาปัตยกรรม 24 มี.ค. 66
13 แจ้งบอกเลิกการเป็นผู้ควบคุมงานของผู้ควบคุมงาน 24 มี.ค. 66
14 หนังสือยินยอมให้ทำการปลูกสร้างอาคารในที่ดิน 24 มี.ค. 66
15 หนังสือสัญญายินยิมให้ทำการปลูกสร้างอาคารฐานรากและผนังร่วมกัน 24 มี.ค. 66