ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลดู่ใต้ วิสัยทัศน์ ตำบลดู่ใต้ เป็นชุมชนปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมวัฒนธรรมการท่องเที่ยว คำขวัญประจำตำบล พระธาตุเขาน้อยเด่นสง่า สูงค่าแหล่งโบราณคดี รักษ์ประเพณีพื้นบ้าน เกษตร

ประพฤติมิชอบ


facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล

ข่าวสารอาเซียน

ศาลปกครอง

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์EGP

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/05/2562
วันนี้
23
เมื่อวานนี้
91
เดือนนี้
385
เดือนที่แล้ว
4,891
ปีนี้
5,276
ปีที่แล้ว
39,726
ทั้งหมด
100,972
ไอพี ของคุณ
3.235.195.196

ลำดับรายการวันที่
1พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.255814 พ.ย. 2565
2ความรู้กฎหมายเกี่ยวกับผังเมือง ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.252214 พ.ย. 2565
3ประกันภัยหอพัก14 พ.ย. 2565
4ประกันภัยภาคสมัครใจ14 พ.ย. 2565
5กฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจำวัน14 พ.ย. 2565
6โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 12 (ด่วนมาก ที่ มท 0893.4ว896)29 ต.ค. 2562
7ประกาศสภาร่างรัฐธรรมนูญ เรื่อง กำหนดวันเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญ29 ต.ค. 2562
8ประกาศสภาร่างรัฐธรรมนูญ เรื่อง กำหนดวันออกเสียงประชามติ29 ต.ค. 2562
9พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ29 ต.ค. 2562
10พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 254229 ต.ค. 2562
11พ.ร.บ.กำหนดราคาปานกลางของที่ดินสำหรับการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 252929 ต.ค. 2562
12พ.ร.บ.เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 250929 ต.ค. 2562
13พ.ร.บ.จัดระเบียบการจอดยานยนต์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. 250329 ต.ค. 2562
14พ.ร.บ.จัดสรรเงินภาษีสุรา พ.ศ. 252729 ต.ค. 2562
15พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 253429 ต.ค. 2562
16พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม29 ต.ค. 2562
17พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 250029 ต.ค. 2562
18พ.ร.บ.เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 254229 ต.ค. 2562
19พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 250829 ต.ค. 2562
20พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ. 251029 ต.ค. 2562

1 2 3 4 5.....   >>  >|