ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลดู่ใต้ วิสัยทัศน์ ตำบลดู่ใต้ เป็นชุมชนน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง คำขวัญประจำตำบล พระธาตุเขาน้อยเด่นสง่า สูงค่าแหล่งโบราณคดี รักษ์ประเพณีพื้นบ้าน  เกษตรไร้สารทั้งตำบล คนดู่ใต้น้ำ

ประพฤติมิชอบ
facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล

ข่าวสารอาเซียน

ศาลปกครอง

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์EGP

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/05/2562
วันนี้
2
เมื่อวานนี้
135
เดือนนี้
3,022
เดือนที่แล้ว
3,424
ปีนี้
25,992
ปีที่แล้ว
27,272
ทั้งหมด
81,962
ไอพี ของคุณ
3.237.27.159

อำนาจหน้าที่เทศบาลตำบล

 

     อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลดู่ใต้ มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลไว้ เป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย มาตรา 50 และมาตรา 51 และอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 การกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา 16   ดังต่อไปนี้  

    อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลไว้ เป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

     1.รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

     2.ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ

     3.รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

     4.ป้องกันและระงับโรคติดต่อ

     5.ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง

     6.จัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา และการฝึกอบรม ให้แก่ ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก ”

     7.ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้บริการ

     8.บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

     9.หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

     การปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

    มาตรา 51 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลอาจจัดทำกิจการใดๆในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

    1.ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา

    2.ให้มีโรงฆ่าสัตว์

    3.ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม

    4.ให้มีสุสานและฌาปนสถาน

    5.บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร

    6.ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้

    7.ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

    8.ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ

    9.เทศพาณิชย์

     อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 การกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา 16 ให้เทศบาลมีอำนาจและหน้าที่ ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นด้วยตนเองดังนี้

     1.การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

     2.การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ

     3.การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ

     4.การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ

     5.การสาธารณูปการ

     6.การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ

     7.การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน

     8.การส่งเสริมการท่องเที่ยว

     9.การจัดการศึกษา

     10.การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

     11.การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

     12.การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

     13.การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

     14.การส่งเสริมการกีฬา

     15.การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน

     16.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น

     17.การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

     18.การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย

     19.การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล

     20.การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน

     21.การควบคุมการเลี้ยงสัตว์

     22.การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์

     23.การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ

     24.การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

     25.การผังเมือง

     26.การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร

     27.การดูแลรักษาที่สาธารณะ

    28.การควบคุมอาคาร

    29.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

   30.การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

   31.กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด