ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลดู่ใต้ วิสัยทัศน์ ตำบลดู่ใต้ เป็นชุมชนน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง คำขวัญประจำตำบล พระธาตุเขาน้อยเด่นสง่า สูงค่าแหล่งโบราณคดี รักษ์ประเพณีพื้นบ้าน  เกษตรไร้สารทั้งตำบล คนดู่ใต้น้ำ

ประพฤติมิชอบ
facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล

ข่าวสารอาเซียน

ศาลปกครอง

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์EGP

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/05/2562
วันนี้
125
เมื่อวานนี้
78
เดือนนี้
2,887
เดือนที่แล้ว
3,424
ปีนี้
25,857
ปีที่แล้ว
27,272
ทั้งหมด
81,827
ไอพี ของคุณ
3.237.27.159

ลำดับรายการวันที่
21การจัดทำแผนการใช้เงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256430 ต.ค. 2563
22เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256427 ต.ค. 2563
23เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25649 ต.ค. 2563
24การบรรจุและแต่งตั้งพนักงานจ้างตามภารกิจ 1 มิ.ย. 2563
25ประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาลผู้มีผลการประเมินระดับดีเด่น 1 พ.ค. 2563
26แจ้งนโยบายการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินครั้งที่ 2 19 เม.ย. 2563
27รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถื่นประเภทอื่น14 เม.ย. 2563
28รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น 14 เม.ย. 2563
29หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล2 เม.ย. 2563
30หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานเทศบาล 1 เม.ย. 2563
31รับโอนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล3 ก.พ. 2563
32มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์เทศบาลตำบลดู่ใต้ 12 ธ.ค. 2562
33หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 10 ก.ค. 2562
34มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 22 พ.ค. 2562
35มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลดู่ใต้ 15 พ.ค. 2562
36มาตรการป้องกันการรับสินบน13 พ.ค. 2562
37มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 13 พ.ค. 2562
38การกำหนดขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลดู่ใต้13 พ.ค. 2562
39หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) 25 ต.ค. 2561
40หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 24 ต.ค. 2561

|<<<123  >> >|