ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลดู่ใต้ วิสัยทัศน์ ตำบลดู่ใต้ เป็นชุมชนน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง คำขวัญประจำตำบล พระธาตุเขาน้อยเด่นสง่า สูงค่าแหล่งโบราณคดี รักษ์ประเพณีพื้นบ้าน  เกษตรไร้สารทั้งตำบล คนดู่ใต้น้ำใจงาม

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ประพฤติมิชอบ

facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล์

ข่าวสารอาเซียน

ศาลปกครอง

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/05/2562
วันนี้
11
เมื่อวานนี้
42
เดือนนี้
42
เดือนที่แล้ว
1,590
ปีนี้
14,540
ปีที่แล้ว
8,552
ทั้งหมด
23,092
ไอพี ของคุณ
3.238.7.30
ลำดับรายการวันที่
1การบรรจุและแต่งตั้งพนักงานจ้างตามภารกิจ 1 มิ.ย. 2563
2ประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาลผู้มีผลการประเมินระดับดีเด่น 1 พ.ค. 2563
3แจ้งนโยบายการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินครั้งที่ 2 19 เม.ย. 2563
4รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น 14 เม.ย. 2563
5รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถื่นประเภทอื่น14 เม.ย. 2563
6หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล2 เม.ย. 2563
7หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานเทศบาล 1 เม.ย. 2563
8รับโอนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล3 ก.พ. 2563
9มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์เทศบาลตำบลดู่ใต้ 12 ธ.ค. 2562
10หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 10 ก.ค. 2562
11มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 22 พ.ค. 2562
12มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลดู่ใต้ 15 พ.ค. 2562
13การกำหนดขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลดู่ใต้13 พ.ค. 2562
14มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 13 พ.ค. 2562
15มาตรการป้องกันการรับสินบน13 พ.ค. 2562
16หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) 25 ต.ค. 2561
17หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 24 ต.ค. 2561
18นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลดู่ใต้1 ต.ค. 2561
19การมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลดู่ใต้5 ต.ค. 2560
20กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลดู่ใต้ 5 ต.ค. 2560

12  >> >|