ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลดู่ใต้ วิสัยทัศน์ ตำบลดู่ใต้ เป็นชุมชนน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง คำขวัญประจำตำบล พระธาตุเขาน้อยเด่นสง่า สูงค่าแหล่งโบราณคดี รักษ์ประเพณีพื้นบ้าน  เกษตรไร้สารทั้งตำบล คนดู่ใต้น้ำ

ประพฤติมิชอบ
facebookคู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล

ข่าวสารอาเซียน

ศาลปกครอง

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์EGP

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/05/2562
วันนี้
165
เมื่อวานนี้
140
เดือนนี้
1,586
เดือนที่แล้ว
3,195
ปีนี้
21,132
ปีที่แล้ว
27,272
ทั้งหมด
77,102
ไอพี ของคุณ
18.207.157.152

ลำดับรายการวันที่
1โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 12 (ด่วนมาก ที่ มท 0893.4ว896)29 ต.ค. 2562
2ประกาศสภาร่างรัฐธรรมนูญ เรื่อง กำหนดวันเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญ29 ต.ค. 2562
3ประกาศสภาร่างรัฐธรรมนูญ เรื่อง กำหนดวันออกเสียงประชามติ29 ต.ค. 2562
4พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ29 ต.ค. 2562
5พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 254229 ต.ค. 2562
6พ.ร.บ.กำหนดราคาปานกลางของที่ดินสำหรับการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 252929 ต.ค. 2562
7พ.ร.บ.เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 250929 ต.ค. 2562
8พ.ร.บ.จัดระเบียบการจอดยานยนต์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. 250329 ต.ค. 2562
9พ.ร.บ.จัดสรรเงินภาษีสุรา พ.ศ. 252729 ต.ค. 2562
10พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 253429 ต.ค. 2562
11พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม29 ต.ค. 2562
12พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 250029 ต.ค. 2562
13พ.ร.บ.เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 254229 ต.ค. 2562
14พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 250829 ต.ค. 2562
15พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ. 251029 ต.ค. 2562
16พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 247529 ต.ค. 2562
17พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 252229 ต.ค. 2562
18พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 254229 ต.ค. 2562
19พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 254229 ต.ค. 2562
20พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 253529 ต.ค. 2562

12345.....  >> >|