ข่าวล่าสุดนโยบายการพัฒนา

คณะผู้บริหาร

นายสุรวัฒน์ เลิศชัยพิทักษ์       นายกเทศมนตรีตำบลดู่ใต้
นายทรงพล  อัชวากุล              รองนายกเทศมนตรีตำบลดู่ใต้
นายนพไกร  ไชยช่อฟ้า            รองนายกเทศมนตรีตำบลดู่ใต้

นายสุทธิพงษ์  เหลือพร้อม           เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลดู่ใต้

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

วางระบบการพัฒนาที่ได้มาตรฐานครอบคลุมทั้งในด้านสาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน    และการท่องเที่ยว

1.  นโยบายด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพื้นฐาน

1.1   พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน ครอบคลุมและทั่วถึง

1.2   จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค  บริโภค

1.3   ปรับปรุงแสงสว่าง  ไฟฟ้าสาธารณะไปยังเขตบ้านที่ห่างไกลชุมชนอย่างทั่วถึง

1.4 .  ขยาย/ปรับปรุง ถนนเลียบคลองส่งน้ำ

1.5   ขยายปรับปรุงรางระบายน้ำที่มีปัญหา

2.  นโยบายด้านการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม

2.1   จัดส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กเล็กเป็นครูมืออาชีพ

2.2   สนับสนุนทุนการศึกษาแก่เยาวชน และภิกษุสามเณร ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลดู่ใต้

2.3   ส่งเสริมกิจกรรมในด้านขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ทำนุบำรุงพุทธศาสนา นำพุทธศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจ สร้างความรักความสามัคคีภายในชุมชน

2.4   ส่งเสริมประเพณีให้ท้องถิ่นให้เป็นกิจกรรมการท่องเที่ยว เช่นประเพณี   สงกรานต์  แข่งเรือ  แห่เทียนพรรษา ประเพณีตักบาตรเทโวโลหะนะ  ลอยกระทง     เป็นต้น

2.5   ส่งเสริมโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน

-    ลานวัฒนธรรม   และศูนย์กีฬาประจำตำบล  โดยกระจายไปตามหมู่บ้าน

-    พิพิธภัณฑ์ชุมชน

-    คลังสมองและภูมิปัญญาท้องถิ่น

-    อาชีพศิลปะและวัฒนธรรม

-    ศูนย์ความรู้ชุมชน

-    พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม

3.  นโยบายด้านการเมือง การปกครอง  และธรรมาภิบาล

3.1   บริหารงานมุ่งเน้นใช้กระบวนการประชาธิปไตย ให้ความรู้แก่บุคลากรทุกฝ่ายในองค์กร เพิ่มทักษะในการบริการประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

3.2   ประสานสัมพันธ์กับหน่วยงานราชการและองค์กรอื่น ๆ    ภายในอำเภอและจังหวัด เพื่อสร้างความสามัคคี และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

3.3  พัฒนาภาคความรู้ให้กับองค์กรภาคชุมชน และประชาชนตามปรัชญาการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน ตัดสินใจใน   การพัฒนาชุมชนของตนเอง เช่น การจัดทำแผนชุมชน การระดมความคิด การจัดเก็บข้อมูล ฯลฯ โดยประชาชนเป็นแกนนำ

3.4   นำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารงาน บริการประชาชน พัฒนาบุคลากรให้เหมาะสมกับงานด้านเทคโนโลยี

4.  นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1   ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัด และ ฌาปนสถานให้สะอาดเรียบร้อย สวยงาม   ปลอดจากขยะ

4.2  จัดสร้างสวดสุขภาพให้ได้อย่างน้อยเขตละ 1 แห่ง

4.3  ปรับปรุงท่อระบายน้ำไม่ให้น้ำขัง  มีกลิ่นเหม็น  เพื่อกำจัดวงจรของโรคไข้เลือดออก

4.4 ส่งเสริมให้ประชาชนลดการผลิตขยะ และกำจัดขยะอันตราย พัฒนาการคัดแยกจัดเก็บให้เป็นระบบ ดียิ่งขึ้น

4.5 ปรับปรุงการบำบัดน้ำเสียจากครัวเรือนและชุมชน ก่อนลงสู่แม่น้ำ เพื่อป้องกันระบบนิเวศน์ของ แหล่งน้ำ

4.6   รณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลถนนและตรอก  ซอย  ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ  ให้ร่มรื่น สวยงาม

5.  นโยบายด้านสุขภาพและสุขภาวะสาธารณสุข

5.1 .  พัฒนาบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขในด้านการป้องกันโรค การวินิจฉัย โรคเบื้องต้น จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ทัศนศึกษา แสวงหาประสบการณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

5.2  ส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศทุกวัย ได้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ให้มีสถานที่ออกกำลังกายและอุปกรณ์การออกกำลังกายกระจายไปทั่วชุมชน

5.3  ร่วมมือกับสาธารณสุข  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล  จัดบริการคุ้มครองผู้บริโภคโดยเฉพาะเรื่องอาหารและน้ำดื่ม  รณรงค์ร่วมกับชุมชน  ป้องกันภัยเงียบจาก โรคความดันโลหิตสูง  เบาหวาน  โรคหัวใจและหลอดเลือด  อัมพฤกษ์ และโรคอื่นๆ  ตลอดถึงการจัดบริการด้านสาธารณสุขอื่น ๆ แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง

5.4  สนับสนุนการกีฬา ที่ใช้พื้นที่ไม่มาก  เช่นเปตอง  ตระกร้อ  แบดมินตัน  เทเบิลเทนนิส  จัดอบรมเทคนิคเบื้องต้นด้านกีฬา  การออกกำลังกาย แก่ผู้สูงอายุและเยาวชน  ร่วมมือการจัดกิจกรรมด้านกีฬากับโรงเรียนที่ใช้บริการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ

5.5  สรรหานักกีฬาที่มีพรสวรรค์พิเศษ สนับสุนนให้เป็นนักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ส่งเข้าร่วมแข่งขัน เป็นตัวแทนของตำบลฯ ในระดับต่างๆ

6.  นโยบายด้านเศรษฐกิจและอาชีพ

6.1  เพิ่มศักยภาพและโอกาสในการพัฒนาความรู้ในอาชีพเสริม  งานฝีมือ  ไปสู่การผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ  เพื่อเพิ่มรายได้

6.2  จัดหาแหล่งทุนเพื่อพัฒนาการผลิตและคุณภาพสินค้า  โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมและความคุ้มค่า  ที่ผ่านการประเมินผลและการติดตามอย่างมีประสิทธิภาพ

6.3   ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในตำบลในด้านโบราณสถาน โบราณวัตถุ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีในท้องถิ่นและธรรมชาติ โดยร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนอื่น ๆ

6.4  ส่งเสริมการจัดทำบัญชีครัวเรือนเพื่อเพิ่มรายได้ – ลดรายจ่าย

7.  นโยบายด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

7.1  จัดสวัสดิการสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส  ผู้พิการอย่างโปร่งใส  เป็นธรรม   ให้มีคุณภาพชีวิต  ที่ดีขึ้น  และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

7.2  จัดตั้งชมรมหรือองค์กรต่างๆ ร่วมกันในเขตเทศบาลอาทิ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี กลุ่มเยาวชน  และกลุ่มพ่อบ้าน  จัดกิจกรรมร่วมกัน  อาทิ  ด้านกีฬา     ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น  กิจกรรมด้านอื่น ๆ ตามความเหมาะสม  เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี  ภายในชุมชน

7.3  ส่งเสริมการศึกษาดูงานของกลุ่มต่าง ๆ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาร่วมพัฒนาชุมชนตนเอง

7.4  จัดตั้งศูนย์รักษาความปลอดภัยในแต่ละชุมชนจัดสวัสดิการและพัฒนาศักยภาพของ อปพร.เพื่อช่วยเหลือและบริการ ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5.  เตรียมรับมือ ป้องกันภัยต่าง ๆ อาทิเช่น อุบัติภัย  อัคคีภัย  และภัยพิบัติทางธรรมชาติ  เพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร  อุปกรณ์  ให้มีการทำงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

6.  จัดสวัสดิการสงเคราะห์  คุ้มครองป้องกัน  พัฒนากลุ่มผู้ประสบปัญหาทางสังคม  เช่น  สตรีและครอบครัว

7.  ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ การมีส่วนร่วมของชุมชน   ในการเฝ้าระวังป้องกันภัยจากยาเสพติด และความปลอดภัยในทรัพย์สินของประชาชน

- - -- - - -- - - - -- - -- - - -

มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิต

คิดอย่างสร้างสรรค์

ร่วมกันแก้ไขปัญหา

ร่วมกันแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน

บริหารงานด้วยความโปร่งใส

 

จำนวนผู้เข้าชมในขณะนี้

เรามี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.