ข่าวล่าสุด


ประกาศ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
มาตรการดำเนินมาตรการป้องกันแก้ไข
ปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์

ด้วยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีประกาศ ที่ ๗๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่องมาตรการชั่วคราวในการแแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ และคำสั่งที่ ๗๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ คำสั่งที่ ๗๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ โดยให้ยกเลิกคำสั่งที่ ๕๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ และคำสั่งที่ ๖๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗

เพื่อเป็นการชี้แจงทำความเข้าใจแก่ประชาชน ผู้ประกอบการ และแรงงานต่างด้าวได้รับทราบเกี่ยวกับมาตรการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีนโยบายที่จะกวาดล้างแรงงานต่างด้าว แต่ต้องแก้ไขเรื่องดังกล่าวให้เป็นระบบที่มีความยั่งยืนถูกต้องตามหลักสิทธิมนุษยชนและหลักมนุษยธรรม ปราศจากข้อกล่าวหาเรื่องการค้ามนุษย์ ขณะเดียวกันก็ได้เพิ่มมาตรการสืบสวนติดตามผู้กระทำความผิดแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์ ซึ่งจะดำเนินการลงโทษโดยเฉียบขาด

เทศบาลตำบลดุ่ใต้ จึงขอเผยแพร่ประกาศ และคำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์ทั้งระบบ ให้การดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็นเอกภาพและเกิดผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมต่อไป รายละเอียดปรากฎตามสำเนาคำสั่งที่แนบ

ดาวน์โหลด ประกาศ คสช. ที่ 70

ดาวน์โหลด คำสั่ง คสช.ที่ 73

ดาวน์โหลด คำสั่ง คสช.ที่ 74

 

 

จำนวนผู้เข้าชมในขณะนี้

เรามี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.