ข่าวล่าสุด


การประชุมสภาเทศบาลตำบลดู่ใต้
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2557

 

วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 เทศบาลตำบลดู่ใต้ ประชุมสภาเทศบาลตำบลดู่ใต้ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2557 โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องเพื่อทราบในการปรับลดบริเวณพื้นที่บริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนท้องที่ตำบลดู่ใต้ ตามประกาศกฎกระทรวงบริเวณห้ามก่อสร้าง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตำบลดู่ใต้ ตำบลกองควาย อำเภอเมืองน่าน และตำบลท่าน้าว ตำบลนาปัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน จากเดิม 1,000 เมตร เป็น 500 เมตร โดยในการประชุมครั้งนี้ สภาได้พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย โอนลด-โอนเพิ่ม งบประมาณรายจ่ายประจำปี และให้ความเห็นชอบการรับ-มอบ โครงการป้องกันอุทกภัยและการกัดเซาะแม่น้ำน่าน ก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่งริมน้ำน่าน บ้านคอวัง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการและประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

 

จำนวนผู้เข้าชมในขณะนี้

เรามี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.