ข่าวล่าสุด


การประชุมสภาเทศบาลตำบลดู่ใต้
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2557

 

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 สภาเทศบาลตำบลดู่ใต้ จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลดู่ใต้ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2557 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลดู่ใต้ โดยในการประชุมมีเรื่องพิจารณาที่สำคัญ คือการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลดู่ใต้ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ประจำปี พ.ศ. 2557 ในวาระที่ 2 (พิจารณา) และวาระที่ 3 (ลงมติเห็นชอบ) โดยที่ประชุมเสียงส่วนใหญ่ลงมติเห็นชอบในร่างเทศบัญญัติฯ ดังกล่าว ซึ่งจะดำเนินการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านลงนามเพื่อประกาศใช้ต่อไป นอกจากนั้น ได้พิจารณาการรับ-มอบ โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองน่าน ระยะที่ 1 จังหวัดน่าน

 


 

จำนวนผู้เข้าชมในขณะนี้

เรามี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.