ข่าวล่าสุด


โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
และพนักงาน ทต.ดู่ใต้

 

เทศบาลตำบลดู่ใต้ ดำเนินโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล เทศบาลตำบลดู่ใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในเทศบาลตำบลดู่ใต้ มีความรู้และสามารถนำมาปรับใช้และพัฒนาการปฏิบัติงาน มีแนวทางในการปฏิบัติงานตามหลักการบริหารจัดการที่ดี การเมืองการปกครอง การบริหารจัดการและการส่งเสริมการท่องเที่ยว ตลอดจนการดำเนินงานด้านอนุรักษ์ ฟื้นฟู สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มีการพัฒนาอย่างถูกต้อง ต่อเนื่อง และตอบสนองความต้องการของชุมชนและประชาชนได้ เสริมสร้างประสบการณ์และศึกษาวิธีการดำเนินงานของหน่วยงานต้นแบบและสามารถนำมาเป็นแนวทางการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการมุ่งผลสัมฤทธิ์ต่อประชาชน ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ ความสัมพันธ์อันดี และความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่บุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่และการทำกิจกรรมร่วมกัน

ระหว่างวันที่ 10 - 12 ธันวาคม 2557 โดยในการศึกษาดูงานครั้งนี้ คณะศึกษาดูงานฯ ได้เดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ โรงพยาบาลศิริราช จากนั้นจึงได้เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการการท่องเที่ยว และการบริหารจัดการที่ดี ณ เทศบาลตำบลลำแท่นพระยา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี นำทีมการศึกษาดูงานครั้งนี้โดย นายทรงพล  อัชวากุล รองนายกเทศมนตรีตำบลดู่ใต้ นายอุดมศักดิ์  ศรีธิ ประธานสภาเทศบาลตำบลดู่ใต้ นายพงษ์เทพ  รังษี  ปลัดเทศบาลตำบลดู่ใต้

ทั้งนี้ ความรู้ ที่ได้จากการศึกษาดูงานครั้งนี้ ทางคณะฯ จะได้นำมาปรับใช้กับการบริหารจัดการที่ดีของเทศบาลตำบลดู่ใต้ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนต่อไป

 

 

 

 

 

จำนวนผู้เข้าชมในขณะนี้

เรามี 9 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.