ข่าวล่าสุด


สภาวัฒนธรรมตำบลดู่ใต้
ร่วมกับเทศบาลตำบลดู่ใต้
จัดประชุมสภาวัฒนธรรมตำบลดู่ใต้
ประจำเดือน กค.57

วันจันทร์ ที่ 28 กรกฎาคม 2557 สภาวัฒนธรรมตำบลดู่ใต้ ร่วมกับเทศบาลตำบลดู่ใต้ จัดประชุมสภาวัฒนธรรมตำบลดู่ใต้ ประจำเดือนกรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดู่ใต้ โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ โครงการอบรมประชาชนตำบลดู่ใต้ "ธรรมะม่วนใจ๋" ประจำปี 2557 โครงการอบรมพิธีกร/มัคนายก ตำบลดู่ใต้ ประจำปี 2557 โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น การตีกลองสะบัดชัย การตีกลองปูจา ดนตรีล่องน่าน และการฟ้อนล่องน่าน โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุประจำปี 2557 โครงการตานสลากจุมปู ตำบลดู่ใต้ ประจำปี 2557 และโครงการแข่งเรือยาวเอกลักษณ์น่าน ปลอดเหล้าเบียร์ ตำบลดู่ใต้ ประจำปี 2557 ตลอดจนการติดตามโครงการพัฒนากิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมโดยชุมชนตำบลดู่ใต้ และทบทวนงบประมาณด้านการส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น จำนวน 27 โครงการ

 

 

จำนวนผู้เข้าชมในขณะนี้

เรามี 10 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.