ข่าวล่าสุด


แนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

ด้วยเทศบาลตำบลดู่ใต้ ได้รับการประสานจากสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน ซักซ้อมแนวทางในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552 และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อย ข้อ 5.1.2 (1) ในพื้นที่ของอำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกันในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามขั้นตอนดังนี้

1. เมื่อเกิดภัยในพื้นที่ ให้กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน รายงานเหตุด่วนสาธารณภัย ตามแบบรายงานของอำเภอ และแบบรายงานความเสียหายเบื้องต้น (คชภ.1) โดยรายงานข้อมูลให้อำเภอ 1 ชุด เพื่อประกาศภัยฯ และจัดส่งข้อมูลให้ทางเทศบาล/ อบต. 1 ชุด

2. กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน รับแจ้งความเสียหายจากเกษตรกรผู้ประสบภัยฯ ตามแบบรายงานเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ

3. คณะกรรมการตรวจสอบระดับหมู่บ้าน ตรวจสอบพื้นที่ประสบภัยพิบัติตามแบบรายงาน

4. เกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ กรอกข้อมูลพื้นที่เสียหาย ตามแบบยื่นความจำนงขอรับการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช (กษ.01) พร้อมแนบหลักฐานสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร และภาพถ่ายความเสียหาย

5. กำนัน/ ผู้ใหญ่บ้าน รวบรวมแบบ กษ.01 จัดส่งให้เทศบาล/ อบต. เพื่อขอรับการช่วยเหลือ

6. เทศบาล/ อบต. พิจารณาให้ความช่วยเหลือ และในกรณีที่เทศบาล/ อบต. ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ ให้รายงานขอความช่วยเหลือไปทางอำเภอเมืองน่าน พร้อมแนบบรายงานการประชุมผลการพิจารณาการช่วยเหลือจากคณะกรรมการของเทศบาล/ อบต. เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ ก.ช.ภ.อ. พิจารณาดำเนินการช่วยเหลือต่อไป

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบโดยทั่วไป

 

จำนวนผู้เข้าชมในขณะนี้

เรามี 12 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.