:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลดู่ใต้ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 054-600711 อีเมล : saraban@dutai.go.th

กองการศึกษา
นางธนัชชา ศรีอาค๊ะ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวนรินทิพย์ สมจิตร
ครูวิทยะฐานะ ครูชำนาญการ
นางดาว อินผ่อง
ครูชำนาญการ
นางสาวมลฤดี สมรักษ์
ครูชำนาญการ
นางสาวบุษบาวรรณ มหายศนันท์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นายกิจจา แสงรุ่ง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางนิษาชล อารยะทรงศักดิ์
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางดวงสมร ไชยเสน
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางประกายทอง ขำทักทิบ
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางธัญญาภัทร์ มูลแก้ว
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวสุภาพร ส่างอ่อน
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
นายพงศกร ทองขาว
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายเอกราช ตันโน
นักการ
นางสุทิสา จอมทอง
นักการ
นายศุภวัฒน์ ผัดโน
นักการภารโรง