:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลดู่ใต้ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 054-600711 อีเมล : saraban@dutai.go.th

สำนักปลัด
นางชุติมา เมฆบังวัน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางนิภาพันธ์ พันชน
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นายประทีป ปัญญา
นิติกรชำนาญการ
นางศิริกาญจน์ คำฟู
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ
นางสาววาริกา โพธ์แก้ว
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นางเนตรชนก ไทยสำราญ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
สิบเอกธีรพันธ์ คำลือ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวณัฐธิดา นามวงค์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางปิยะพร อินทิพย์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
สิบเอกจักรี ไชยวุฒิ
เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ ปฏิบัติงาน
สิบเอกศรัณย์ พรมเกษา
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
นางนภารัตน์ มีบุญ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวชญามน จันอูน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวสุมลทิพย์ กันตา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายวิเชียร ไชยเสน
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวณัฐกานต์ คำอินทร์
ผู้ช่วยนิติกร
นางสาวณัฐสุดา กันตา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
นางสาวพิมพ์ชนก กองคำ
เจ้าหน้าที่ผลิตและพิมพ์เอกสาร
นางสาวเหมือนฝัน ศรีธิ
ผู้ช่วยงานพัฒนาชุมชน
นายสุนทร ดู่ปัญญา
นักการ
นางสาวเกวลิน ไชยเสน
ปฏิบัติงานอาสาสมัครบริบาลท้องทิ่น
นายธนารักษ์ ไชยธรรม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกัน ฯ
นายนิเรศ ศรีอาค๊ะ
คนงานทั่วไป