:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลดู่ใต้ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 054-600711 อีเมล : saraban@dutai.go.th

 

 

หมู่ที่

บ้าน

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

1

ดู่เหนือ

นายสุทธิพงษ์     เหลือพร้อม

ผู้ใหญ่บ้าน

2

ดู่ใต้

นายณัฐวัตร      กันทะตา

ผู้ใหญ่บ้าน

3

ธงน้อย

นายกีรติ          ทาคำสม

ผู้ใหญ่บ้าน

4

เจดีย์

นายประทวน     เจดีย์ติ๊บ

ผู้ใหญ่บ้าน

5

ดอนมูล

นายภัทรพงษ์     รักงาม

ผู้ใหญ่บ้าน

6

พญาวัด

นายณัฐพล       แก้ววิจิตร

ผู้ใหญ่บ้าน

7

สมุน

นางกิ่งทอง       นวลดั้ว

ผู้ใหญ่บ้าน

8

เชียงราย

นายสังคม        กุณะแก้ว

ผู้ใหญ่บ้าน

9

คอวัง

นายกุลธวัช       สุขศิริประภา

กำนันตำบล

10

ดู่ต้นฮ่าง

นายสงกรานต์    นันต๊ะเรือน

ผู้ใหญ่บ้าน

11

เขาน้อย

นายยรรยง       จักรวาน

ผู้ใหญ่บ้าน

12

ดู่เหนือพัฒนา

นายอำนาจ       หลวงวาฤทธิกร

ผู้ใหญ่บ้าน

13

ดอนมูลพัฒนา

นางพิสมัย       พุฒพงษ์

ผู้ใหญ่บ้าน

14

ธงใหม่พัฒนา

นายสมนึก       ครีธิ

ผู้ใหญ่บ้าน

15

เจดีย์

นายวิทยา        ปัญญา

ผู้ใหญ่บ้าน