:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลดู่ใต้ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 054-600711 อีเมล : saraban@dutai.go.th

ประวัติความเป็นมา

 

ประวัติความเป็นมา เทศบาลตำบลดู่ใต้

     ตำบลดู่ใต้เดิมมีชื่อว่า “ตำบลดู่” กำเนิดมาจาก “บ้านดู่ใต้” หรือ “บ้านดู่” อยู่ทางตอนใต้ของอำเภอเมืองน่าน เริ่มจัดตั้งเป็นตำบลครั้งแรกในปลายรัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ผู้ได้รับแต่งตั้งจากผู้ครองนครน่านให้เป็นกำนันคนแรกหรือสมัยนั้นเรียกว่า “แคว่น” คือ นายแสนขันฤทธิ์ ดู่จันทร์ศักดิ์
     ในปี พ.ศ 2447 ทางราชการได้เปลี่ยนชื่อ “บ้านดู่” เป็น “บ้านดู่ใต้” เนื่องจาก “บ้านดู่” ในอำเภอเมืองน่าน มี 2 แห่ง คือ “บ้านดู่” ที่ตำบลพงษ์เปลี่ยนเป็น “บ้านดู่พงษ์” ส่วน “บ้านดู่” ทางตอนใต้ของอำเภอเมืองน่าน เปลี่ยนเป็น “บ้านดู่ใต้” ในปี พ.ศ 2486 ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 ทางราชการมีนโยบายย้ายที่ทำการจังหวัดบางส่วนไปอยู่ต่างอำเภอ เพื่อความปลอดภัย และยุบบางตำบลรวมกับตำบลกองควาย จนถึง ปี พ.ศ. 2490 หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติ ตำบลดู่ใต้แยกออกจากตำบลกองควาย ในปี พ.ศ 2499 ทางราชการได้จัดตั้งการปกครองตำบลเป็น “สภาตำบล” ในปี 2537 ทางราชการ ได้จัดตั้ง “สภาตำบล”ที่เข้าหลักเกณฑ์ให้เป็น “องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ใต้”

การยกฐานะเป็น เทศบาลตำบลดู่ใต้

    เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2553 ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เป็นเทศบาลตำบลดู่ใต้ ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2553 เป็นต้นไป (ประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 8 ตุลาคม 2553)