:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลดู่ใต้ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 054-600711 อีเมล : saraban@dutai.go.th

ดาวน์โหลดเอกสาร - สำนักปลัด


ลำดับ ชื่อ วันที่
1 แบบคำร้องขอใช้บริการรถบรรทุกน้ำของเทศบาลตำบลดู่ใต้ 2 มี.ค. 66
2 แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 2 มี.ค. 66
3 แบบฟอร์มขอรับบริการสาธารณะต่าง ๆ 2 มี.ค. 66
4 แบบคำร้องทั่วไป 2 มี.ค. 66
5 แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน 2 มี.ค. 66
6 มอบอำนาจ 2 มี.ค. 66
7 แบบคำร้องขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2 มี.ค. 66
8 แบบคำร้องขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ 2 มี.ค. 66
9 แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงวิธีการรับเงินเบี้ยยังชีพ 2 มี.ค. 66
10 แบบคำร้องขอรับเงินสงเคราะห์ศพผู้สูงอายุ 2 มี.ค. 66
11 แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 2 มี.ค. 66
12 แบบคำร้องขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ 2 มี.ค. 66
13 หนังสือมอบอำนาจ (เบี้ยยังชีพ) 2 มี.ค. 66