:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลดู่ใต้ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 054-600711 อีเมล : saraban@dutai.go.th

กองการศึกษา
นางธนัชชา ศรีอาค๊ะ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวศิริภัสสร ขันหลวง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา
นางสาวนรินทิพย์ สมจิตร
ครูวิทยะฐานะ ครูชำนาญการ
นางดาว อินผ่อง
ครูวิทยะฐานะ ครูชำนาญการ
นางสาวมลฤดี สมรักษ์
ครูวิทยะฐานะ ครูชำนาญการ
นางสาวบุษบาวรรณ มหายศนันท์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นายกิจจา แสงรุ่ง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางนิษาชล อารยะทรงศักดิ์
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางดวงสมร ไชยเสน
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางประกายทอง ขำทักทิบ
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางธัญญาภัทร์ มูลแก้ว
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวสุภาพร ส่างอ่อน
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
นายพงศกร ทองขาว
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายเอกราช ตันโน
นักการ
นางสุทิสา จอมทอง
นักการ
นางสาว สิรินทรา ปันคำ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุและธุรการ
นายศุภวัฒน์ ผัดโน
นักการภารโรง